grafika

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany

 

Technik PO poskytuje služby v oblasti požární ochrany v Plzni a okolí

již od roku 1995 pro vás zajištujeme kompletní služby požární ochrany osobou odborně způsobilou - technikem PO.


Nabízíme:

 • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Dále se provádí školení o požární ochraně pro osoby pověřené zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době které se zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1 x ročně.
 • Zařazení zaměstnanců do preventivních požárních hlídek a jejich odborná příprava se opakuje nejméně 1 x ročně.
 • Provádění pravidelných protipožárních prohlídek pracovišť - 1 x měsíčně (zápis do požární knihy). Preventivní požární prohlídka - kontrola provozovaných činností. Kontrola zda jsou vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, volné únikové cesty a východy, volné přístupy k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládaní požárně bezpečnostních zařízení. Kontrola označení pracoviště a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
 • Provádění kontroly obsahu a vedení dokumentace požární ochrany Druhy dokumentace: Dokumentace o začlenění do kategorií činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachová směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky, požární kniha, dokumentace o akceschopnosti požární hlídky. Součástí dokumentace o PO jsou také bezpečnostní listy, požárně bezpečnostní řešení, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.
 • Doplnění bezpečnostních tabulek - průběžně
 • Provedení funkčnosti ovládacích prvků hlavních uzávěrů médií - 1 x 6 měsíců
 • Vypracování požárně poplachové směrnice a jejich aktualizace
 • Vypracování požárních řádů a jejich aktualizace
 • Zhotovení evakuačního plánu (pokud jsou složité podmínky pro zásah), dokumentace zdolávání požáru, operativní karty pro objekt.
 • Zpracování dokumentace o druhu provozované činnosti a její aktualizace z hlediska požární ochrany.
 • Provádění kontrol provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů - 1 x ročně, dále je dle normy ČSN ISO 11602.2 povinnost provádět vizuelní kontrolu přenosných hasicích přístrojů 1x měsíčně.
 • Provádění kontrol provozuschopnosti zařízení na zásobování požární vodou - vnitřních a vnějších hydrantových systémů, požárních potrubí suchovodů a požárních nádrží - 1 x ročně
 • Provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení jako jsou požární uzávěry a požární okna - 1x ročně.
 • Provádění kontrol provozuschopnosti prvků pasivní požární bezpečnosti jako například obklad, utěsnění prostupů pomocí ucpávek a manžet od firem PROMAT, HILTI, INTUMEX.
 • Provádění kontrol provozuschopnosti požárních klapek dle normy ČSN 15 650 září 2012 je povinnost provádět 2x ročně. Provádíme periodické kontroly na požární klapky, požární stěnové uzávěry, požární ventily a klapky pro odvod tepla a kouře.
 • Podání hlášení při případném požáru na Sspo Plzeňského kraje
 • Provedení cvičného požárního poplachu včetně evakuace - 1x ročně. Další úkony v oblasti PO dle individuelního přání zákazníka.
Přehled osvědčení:
Aleš Kortantechnik požární ochrany
Promat Hilti Intumex